• Logo Bm Small Từ Thiện Trung Thu 2016 tại Viện huyết học và truyền máu TW
  • Trungthu2016 2 Từ Thiện Trung Thu 2016 tại Viện huyết học và truyền máu TW
  • Trungthu2016 3 Từ Thiện Trung Thu 2016 tại Viện huyết học và truyền máu TW
  • Trungthu2016 4 Từ Thiện Trung Thu 2016 tại Viện huyết học và truyền máu TW
  • Trungthu2016 5 Từ Thiện Trung Thu 2016 tại Viện huyết học và truyền máu TW
  • Trungthu2016 6 Từ Thiện Trung Thu 2016 tại Viện huyết học và truyền máu TW
  • Trungthu2016 7 Từ Thiện Trung Thu 2016 tại Viện huyết học và truyền máu TW
  • Trungthu2016 8 Từ Thiện Trung Thu 2016 tại Viện huyết học và truyền máu TW