• Logo Bm Small Hình ảnh chị Đặng Thanh Hằng - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Thanh Hằng cooporation
 • Cthdqt Dang Thanh Hang 2 Hình ảnh chị Đặng Thanh Hằng - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Thanh Hằng cooporation
 • Cthdqt Dang Thanh Hang 4 Hình ảnh chị Đặng Thanh Hằng - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Thanh Hằng cooporation
 • Cthdqt Dang Thanh Hang 5 Hình ảnh chị Đặng Thanh Hằng - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Thanh Hằng cooporation
 • Cthdqt Dang Thanh Hang 6 Hình ảnh chị Đặng Thanh Hằng - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Thanh Hằng cooporation
 • Cthdqt Dang Thanh Hang 7 Hình ảnh chị Đặng Thanh Hằng - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Thanh Hằng cooporation
 • Cthdqt Dang Thanh Hang 8 Hình ảnh chị Đặng Thanh Hằng - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Thanh Hằng cooporation
 • Cthdqt Dang Thanh Hang 9 Hình ảnh chị Đặng Thanh Hằng - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Thanh Hằng cooporation
 • Cthdqt Dang Thanh Hang 10 Hình ảnh chị Đặng Thanh Hằng - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Thanh Hằng cooporation
 • Cthdqt Dang Thanh Hang 11 Hình ảnh chị Đặng Thanh Hằng - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Thanh Hằng cooporation
 • Cthdqt1 Bà Đặng Thanh Hằng và bác sĩ Shin Kyoung Mi giao lưu cùng vợ chồng đại sứ Mexico
 • Cthdqt2 Bà Đặng Thanh Hằng giao lưu cùng các đại sứ và phu nhân trong buổi tiệc